Contabilitate, Diagnostic, Evaluare

Tutori
Prof. dr. Marilena Mironiuc
Conf. dr. Ciprian Apostol

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Contabilitate aprofundată
  Contabilitate comparată (norme româneşti- norme internaţionale)
  Analiză economico-financiară aprofundată
  Comunicare interculturală în afaceri în limba străină
  Discipline opționale – O disciplină din pachet
  Econometrie aplicată
  Matematici financiare
  Contabilitatea instituţiilor publice şi a instituţiilor de credit
  Guvernanţă corporativă şi gestiunea rezultatului
  Discipline facultative
  Contabilitatea grupurilor de întreprinderi
  Semestrul 2
  Expertize contabile şi servicii de asigurare
  Drept societar
  Standarde de evaluare ANEVAR
  Contabilitate şi control de gestiune
  Diagnostic în scopul evaluării
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Evaluarea întreprinderii
  Evaluarea proprietăţilor imobiliare, bunurilor mobile şi activelor financiare
  Norme şi proceduri de audit financiar
  Doctrină şi deontologie în profesii contabile reglementate
  Discipline opționale – 1 din 4
  Metodologia cercetării ştiinţifice
  Contabilitate şi audit de mediu
  Managementul proiectelor
  Contabilitatea activelor şi datoriilor financiare
  Discipline facultative:
  Raportări financiar contabile
  Semestrul 2
  Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor
  Fiscalitate
  Practică de specialitate
  Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei
  Etică și integritate academică în cercetare
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Programul de master propune cursanţilor aprofundarea cunoştinţelor în domeniul contabilităţii, analizei economico-financiare şi evaluării în afaceri, printr-un sistem de competenţe corelat cu cerinţele pieţei muncii europene şi cu exigenţele organismelor profesionale ANEVAR și CECCAR. Obiectivele programului de master sunt rezumate astfel: acoperirea prin oferta educaţională a cererii de specialişti în domeniul contabilităţii, analizei economico-financiare, evaluării afacerilor, auditului, expertizei contabile;consolidarea legăturilor cu firmele, instituţiile şi comunităţile beneficiare ale absolvenţilor de masterat pentru a obţine informaţii cu privire la nivelul de pregătire a absolvenţilor noştri şi opinii în legătură cu structura şi conţinutul procesului didactic; integrarea educaţiei cu cercetarea de specialitate, ca premisă pentru continuarea pregătirii prin studii doctorale.

În ceea ce priveşte ocupaţiile vizate de absolvenţii acestui program de învăţământ superior, menţionăm că la societăţile comerciale, instituţiile de credit, întreprinderile private, agenţiile şi instituţiile guvernamentale, instituţiile publice, administraţia publică locală etc., pentru care sunt pregătiţi absolvenţii, sunt avute în vedere profesiile: director economic, economist şef, contabil şef; şef compartiment contabilitate generală; şef compartiment contabilitate de gestiune; analist financiar; auditor intern; şef compartiment de audit/cabinet de audit şi consultanţă; expert evaluator/lichidator liber profesionist; auditor extern independent etc.

Programul de studiu va asigura echivalarea examenului de acces la profesie al ANEVAR și CECCAR.