GRADUL II

Pentru derularea tutoriatelor –  Gradul didactic II sesiunea august 2023 la disciplina Pedagogie, aveţi următoarele link-uri:

Nume şi
prenume
FuncţieSpecializare
grad didactic II
Data desfăşurării tutoriatuluiLink conectaree-mail
Conf. dr. Ghiațău RoxanaMembruPedagogie Facultăți11 iulie 2023,
orele 16-19
https://uaic.webex.com/uaic/
j.php?MTID=mc8b82c50bcc
109d3b2de4ce81cfe1963
roxanag@uaic.ro
Lect. dr. Onu Dida CameliaMembruPedagogie Facultăți10 iulie 2023,
orele 10-13
https://uaic.webex.com/
uaic/j.php?MTID=
m4ada8286bf30aa
9eaf781315b97d7211
ocamelia@uaic.ro

Pentru derularea tutoriatelor  – Gradul didactic II sesiunea august 2023 la specialitate şi Metodica predării acesteia, aveţi următoarele link-uri:

Nume şi
prenume
FuncţieSpecializare
grad didactic II
Data
desfăşurării
tutoriatului
Link conectaree-mail
Prof.dr. Robu
Ioan Bogdan
PreşedinteContabilitate şi
informatică de gestiune
13 iulie 2023
orele 10 – 16
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aNtRGxwWT
H7
s4Um6YoBW960DQLTu-
kkXtv3SRD
Uw7WJ81%40thread.tacv2/
1686759276396
?context=%7b%22Tid%22%3a
%22302e0245-
bf49-45fe-b1f8-b645a729a73
7%22%2c%22O
id%22%3a%22e073cf9e-
f398-4e98-b54e
-4abe6a3cf68a%22%7d
bogdan.robu@
feaa.uaic.ro
Prof.dr. Carp
 Mihai
MembruContabilitate şi
informatică de gestiune
13 iulie 2023
orele 10 – 16
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3aNtRGxwWT
H7s4U
m6YoBW960DQLTu-kkXtv3SRDUw
7WJ
81%40thread.tacv2/
1686759276396?
context=%7b%22Tid%22%3a%
22302e02
45-bf49-45fe-b1f8-b645a729a
737%22
%2c%22Oid%22%3a%22e
073cf9e-
f398-4e98-b54e-4abe6a3cf68a
%22%7d
mihai.carp@
feaa.uaic.ro
Prof.dr. Popescu
Constantin Cristian
PreşedinteEconomie-pedagogie14 iulie 2023,
 orele 17-20
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_OD
g3MDM3YWQtNmY5ZC00NTVmL
WJiODEtOWE5MzY0YWVkYTJj%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22302e0245-bf49-45fe-b1f8
-b645a729a737%22%2c%22Oid%22%
3a%22ee7d54b2-9c11-40f1-b997-
793d8dee354a%22%7d
popescu@
uaic.ro
Prof.dr Clipa
 Raluca Irina
MembruTranzacţii
internaţionale,
dr. în Economie
13 iulie 2023,
orele 17-20
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3ameeting_
ZDJjZDk2YjMtMmU0My00NzJk
LWFkOTQtMDBmNmMwOTE3
M2Zh%40thread.v2/0?context
=%7b%22Tid%22%3a%22302e0
245-bf49-45fe-b1f8-b645a729a
737%22%2c%22Oid%22%3a%2
2ee7d54b2-9c11-40f1-b997-
793d8dee354a%22%7d
riclipa@
gmail.com
Prof.dr. Agheorghiesei
 Tatiana-Daniela
PreşedinteEconomia industriei,
construcliilor
şi transporturilor
12 iulie 2023, 
orele 17-20
PLATFORMA CISCO WEBEX
https://uaic.webex.com/uaic
/j.php?MTID=m28d980a537
18123e31d0336abf924880 ,
Meeting number:
    2734 209 5362,
Password:    U9Jnt4tbbB9
dtc@uaic.ro;
 d_corodeanu@
yahoo.com
Prof.dr. Butnaru
 Gina
MembruTurism şi servicii14 iulie 2023,
orele  9-12
PLATFORMA ZOOM,
 Join Zoom Meeting,
https://us04web.zoom
.us/j/3211825588?pwd=
aHlDR0JyL2s0a2ZObVh2
M1VBOTdSZz09, Meeting ID:
 321 182 5588
Passcode: 7GT190
gina.butnaru@
uaic.ro
Prof.dr. Roman
Angela
presedinteFinanţe-Contabilitate13 iulie 2023,
orele 13-16
https://teams.microsoft.com/l/
meetup-join/19%3acupHdod
1z0B9bvzlBgDzWLjYWH4ylzZD_
qncS2i5Fh01%40thread.tacv2/
1686670075899?context=%7b%
22Tid%22%3a%22302e0245-bf4
9-45fe-b1f8-b645a729a737%22
%2c%22Oid%22%3a%2204519a
d4-87ef-4a49-b717-e3580e3c0b
e3%22%7d
aboariu@
uaic.ro
Conf.dr. Zugravu
 Bogdan Gabriel
MembruFinanţe şi Banci12 iulie 2023
orele 13-16
https://teams.microsoft.com
/l/meetup-join/19%3acupH
dod1z0B9bvzlBgDzWLjYWH4
ylzZD_qncS2i5Fh01%40threa
d.tacv2/1686669794094?con
text=%7b%22Tid%22%3a%2
2302e0245-bf49-45fe-b1f8-b
645a729a737%22%2c%22Oid
%22%3a%2204519ad4-87ef-
4a49-b717-e3580e3c0be3%2
2%7d
zugravu@
uaic.ro
Conf.dr. Guță
Alexandra Luciana
PreşedinteManagement 13 iulie 2023,
orele 15-18
https://teams.microsoft.com
/l/meetup-join/19%3adVhM
bXf7xKmNkjxV6oxA8DAZ5J
6M50YI5rHvKwaUshs1%40th
read.tacv2/1686759957493?
context=%7b%22Tid%22%3a
%22302e0245-bf49-45fe-b
1f8-b645a729a737%22%2c%2
2Oid%22%3a%228b8e57b9-9
95a-4f6a-95b1-beb77bb6b29
1%22%7d
luciana_guta@
yahoo.com
Lect.dr. Arustei
Cramen Claudia
membruManagement14 iulie 2023,
orele 10-13
https://teams.microsoft.com
/l/meetup-join/19%3adVh
MbXf7xKmNkjxV6oxA8DAZ5
J6M50YI5rHvKwaUshs1%40t
hread.tacv2/1686760129656?
context=%7b%22Tid%22%3a
%22302e0245-bf49-45fe-b1f
8-b645a729a737%22%2c%
22Oid%22%3a%228b8e57b
9-995a-4f6a-95b1-beb77bb
6b291%22%7d
carmen.arustei@
gmail.com
Prof.dr. Zait
Adriana
PreşedinteEconomia industriei,
construcţiilor şi
transporturilor,
dr în Marketing
12 iulie 2023,
orele 9-15
 https://teams.microsoft.com
/l/meetup-join/19%3ame
eting_OWE5MDE4NTQtMjk3
Zi00MmFjLTk4MDctNTk4NG
NlNTExNGMz%40thread.v2
%22Oid%22%3a%220dd1231
8-058b-4c3f-99c4-20fc9d0d1
aa6%22%7d
azait@
uaic.ro
Prof.dr. Manolica
 Adriana
membruMarketing12 iulie 2023,
orele 9-15
 https://teams.microsoft.com
/l/meetup-join/19%3ame
eting_OWE5MDE4NTQtMjk
3Zi00MmFjLTk4MDctNTk4N
GNlNTExNGMz%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%22302e0245-bf49-45fe
-b1f8-b645a729a737%22%
2c%22Oid%22%3a%220dd1
2318-058b-4c3f-99c4-20fc9
d0d1aa6%22%7d
manolicaa@
yahoo.com
Prof.dr. Bercu
 Ana-Maria
PreşedinteAdministraţie publică12 și 13 iulie,
orele 17-20
https://teams.microsoft.com
/l/meetup-join/19%3aS1S7C
2inCKKsoAxlv0wF8Xal_LPKJz
_rz0lmnl0Bns01%40thread.tacv2/
1686656265929?context=%7b
%22Tid%22%3a%22302e0245
-bf49-45fe-b1f8-b645a729a
737%22%2c%22Oid%22%3a
%22ac348171-d55c-4dd0-
99cd-603c8586e77b%22%7d
bercu@uaic.ro
Prof.dr. Oprea
 Florin
MembruAdministraţie publică12 și 13 iulie,
orele 17-20
https://teams.microsoft.com
/l/meetup-join/19%3aS1S7
C2inCKKsoAxlv0wF8Xal_
LPKJz_rz0lmnl0Bns01%40
thread.tacv2/1686656265929?
context=%7b%22Tid%22%
3a%22302e0245-bf49-45fe-
b1f8-b645a729a737%22%2
c%22Oid%22%3a%22ac3481
71-d55c-4dd0-99cd-603c85
86e77b%22%7d
floprea@uaic.ro

ORDIN nr. 3713 din 21 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Coduri BRD corespunzătoare taxelor de perfecţionare Grad I şi Grad II aici