Admitere Licență 2024

Admitere ONLINE

Descoperă cine sunt persoanele eligibile înscrierii la admiterea din iulie şi calendarul de admitere

Oferta educațională

Dacă avem pretenții de la studenții noștri este pentru că avem multe de oferit.

Cum te poţi înscrie?

Nu știi cum te poți înscrie? La FEAA poți veni și te ajutăm noi sau poți intra online de acasă!

Taxe de școlarizare

Află care sunt taxele pentru anul universitar 2024/2025.

Facebook

Poți avea informații în direct pe pagina oficială Facebook Admitere FEAA Iași 2024

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

Vrei să știi ce condiții trebuie să îndeplinești ca să fii student la noi?

Taxa de înscriere

Află care sunt taxele de înscriere și modalitățile de plată.

Cazare în campus

Dacă vrei cazare într-unul din căminele noastre informează-te mai jos.

Cum ne poţi contacta

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.

Oferta educațională FEAA

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Ciclul I, 3 ani, licență – pe programe de studii

Media de admitere

Ierarhizare în funcție de Media generală la Bacalaureat (100%)

Pentru candidații cu aceeași medie de admitere, departajarea se realizează în
funcție de următoarele criterii:
1. Media generală de absolvire a liceului;
2. Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română (bacalaureat)

 

 

Cine se poate înscrie?

Dacă te regăseşti într-una dintre categoriile de mai jos, atunci eşti eligibil pentru înscriere:
 • Cetăţeni români cu domiciliul în România şi cetăţeni UE
 • Etnici români şi Diaspora

Notă: Absolvenții liceelor din mediul rural candidează pe locurile bugetate special alocate acestei categorii în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români. A se consulta lista liceelor din mediul rural aici

Înscrierea, selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

           ADMITERE IULIE 2024

        – 15-20 iulie 2024: înscrierea candidaţilor;

Luni, 15 iulie – Vineri, 19 iulie 2024 – între orele: 09:00-16:00

Sâmbătă, 20 iulie 2024 – între orele: 09:00-13:00

Săli:

pasul 1: Instructaj : B607 și B611

pasul 2: Depunere dosar: B613 și B614

Conturile de acces pe platforma de admitere eadmitere.uaic.ro vor putea fi create până cel târziu sâmbătă, 20 iulie 2024, ora 12:00, completarea şi finalizarea dosarelor putându-se face până la ora 13:00.

22-27 iulie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor
– CONFIRMAREA LOCURILOR DE CĂTRE CANDIDAŢII ADMIŞI: din ziua afişării rezultatelor – până la 29 iulie 2024 (ora 13.00)

ADMITERE SEPTEMBRIE 2024

– 6-9 septembrie 2024: înscrierea candidaţilor;
– 10-11 septembrie 2024: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul), locurile disponibile se vor afişa după 23 august 2024


Candidaţii înscriși la linia de studii în limba engleză: Business Administration, vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, astfel: marți 16 iulie 2024, intervalul orar 14:00-15:00, sau vineri 19 iulie 2024, intervalul orar 14:00-15:00. Testul se poate susține online sau prin prezentarea la facultate în sala B324, în intervalele menționate. Rezultatele vor fi afişate în aceeaşi zi (admis/respins).

Pentru înscrierea în vederea susținerii online a testului, candidatul trebuie să trimită un email cu datele de identificare (Nume, Prenume) la adresa elearning@feaa.uaic.ro până în ziua care precede susținerea examenului (15 iulie, respectiv 18 iulie).

Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoașterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de Ministerul Educaţiei, obţinute în ultimii ani (2021-2024) – nivel minim B2.


Înscriere online pe platforma https://eadmitere.uaic.ro 

 Pentru înscrierea online la FEAA ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • un cont pe platforma https://eadmitere.uaic.ro

Pasul 1: Creează-ți cont
Pasul 2: Achită taxa de înscriere
Pasul 3: Scanează toate actele
Pasul 4: Completează formularul 

Nu uita:
după ce ești admis, este obligatoriu să confirmi locul.


 • Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate și încărcate pe site-ul https://eadmitere.uaic.ro/.
 • În cazul înscrierii la sediul FEAA, cererea de înscriere și dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de instructaj/înscriere.

Cum te poţi înscrie?

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Recomandăm ca înscrierea candidaților la concursul de admitere să se facă ONLINE. Pentru înscrierea ONLINE sunt suficiente documentele menţionate în rubrica Cum te poți înscrie/Acte necesare pentru înscriere, de la punctele:  [1][2][3], [5], [7], [9] / [4]şi[6] dacă este cazul. Acestea vor fi scanate şi încărcate în platforma Universităţii (https://eadmitere.uaic.ro). Odată cu confirmarea locului de către cei declarați admiși, candidatul are obligația de a completa dosarul de înscriere cu celelalte componente de la dosar (în acord cu specificațiile aferente).
[1]Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educaţiei
 .. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original),
 … sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2024 (în original și fotocopie).
[2]Foaia matricolă din liceu, în original;
[3]Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
[4]Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
[5]Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
[6]Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.

[7]Dovada achitării taxei de înscriere
[8]2 fotografii color tip legitimaţie format 2/2,5 (cu numele scris pe spate):
 – acestea vor fi colectate într-un plic sau prinse cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor;
[9]Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 În cazul în care dosarul se depune „în fizic” la Comisia de admitere a facultăţii, pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale.
 În atenţia candidaţilor pe locurile destinate persoanelor cu dizabilităţi: În vederea înscrierii la concursul de admitere la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele de învăţământ, candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilități vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului/diagnosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

IMPORTANT

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Important: Pentru informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români a se consulta aici

Notă: prin „fotocopie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate

– Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii. La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele originale la prima opţiune. La celelalte facultăți documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverinţa de înscriere la facultatea unde s-au depus actele originale.Pentru înscrierile în cadrul programelor de formare profesională, candidații vor completa o fișă de înscriere (aceasta va fi pusă la dispoziție în sala de înscriere), la care se anexează documentele prevăzute la Art. 27 din Metodologie.

Candidaţii romi care se înscriu pe locurile special alocate acestei etnii vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste faptul că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidaţii proveniţi din sistemul de asistenţă socială vor trebui să prezinte, la înscriere, adeverinţă eliberată de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului sau alte instituţii abilitate, care să ateste faptul că provin din sistemul de protecţie socială.

Candidaţii cu dizabilităţi vor trebui să prezinte, la înscriere, documente medicale doveditoare eliberate de autorităţile de resort. În vederea înscrierii la concursul de admitere la toate ciclurile de studii universitare şi toate formele de învăţământ, candidaţii proveniţi din categoria persoanelor cu dizabilități vor depune la dosarul de candidatură şi formularul A5 eliberat de medicul de specialitate, în baza diagnosticului/diagnosticelor stabilit(e), sau certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz.

Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus şi traducerea legalizată a acestora în limba română.

Formațiile de studiu se vor constitui astfel:

⇒pentru programele de licenţă IF (învățământ cu frecvență): cu cel puțin 50 studenţi
⇒pentru programele de studii în limbi străine: cu cel puțin 40 studenți
⇒pentru programele de licență ID (învățământ la distanță): cu cel puțin 50 studenţi, cu excepția programului de studii Administraţie publică, la care formația minimă este de 25 studenți.
Important!
Dacă nu se constituie formaţia minimă, candidații vor fi repartizaţi la următoarea opţiune din fișa de înscriere.

Notă: La Centrul de studii din Piatra Neamț şi Botoşani se organizează admitere pentru programele de studii de licență numai la forma de învățământ la distanță, cu condiția constituirii unei grupe de minim 25 de studenți pentru o specializare.

Taxa de înscriere

 • 300 LEI/grup ramura de știință – Ştiinţe Economice;
 • 300 LEI/grup ramura de știință – Ştiinţe Administrative;

Taxa de admitere se poate achita:

 • online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/. Paşii pentru plata online a taxei de admitere aici. Un tutorial video ajutător și pentru admiterea 2024 este disponibil aici!
 • totodată, vă puteţi achita taxa la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
   • cod 28 – taxă admitere

° cod 1231 licenţă IF;
° cod 2206 licenţă ID.

Este foarte important ca plata să fie făcută pe numele candidatului și pentru FEAA, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare. 

Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 42 din Metodologie)

Scutiri de taxă de înscriere – pe baza de documente justificative:

 • Candidaţii (în vârstă de până la 26 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 26 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 26 de ani) care sunt orfani de unul sau ambii părinţi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 26 de ani) proveniţi din familii monoparentale;
 • Candidaţi din grupurile defavorizate definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Candidaţii care au obţinut, în ultimii doi ani, premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate. Premii la nivel naţional şi/sau internaţional în cadrul Concursului Naţional de Robotică Şcolară First Tech Changelle şi First Tech Changelle, la nivel internaţional.

Taxe de confirmarea locului

Taxa pentru confirmarea locului se poate plăti:

 • direct în platforma eadmitere.uaic.ro, zona „Efectuare plată”, aferentă dosarului dvs. de înscriere
 • online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/
 • la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
  • cod 31 – taxă școlarizare
   • cod facultate 1231 licenţă IF (600 lei)
   • cod facultate 2206 licenţă ID (600 lei)
  • cod 38 -taxă înmatriculare buget
   • cod facultate 1231 licență IF (100 lei)

Taxa de înmatriculare nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (200lei).

Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (300lei).

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. (400lei)

Candidaţilor admişi la taxă şi care se retrag după începerea anului universitar nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului.

Taxe de școlarizare (valabile în anul universitar 2024/2025)

 • 4.000 LEI / an / studii de licenţă (IF şi ID);

Cazare în campus

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de condiţii deosebite de cazare în cele 15 clădiri destinate acestui scop, dintre care 4 au fost recent reabilitate la standarde occidentale. În total, Universitatea pune la dispoziţie 6000 de locuri de cazare, cu tarife cuprinse între 120 şi 500 de lei, în funcţie de gradul de confort.

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiterelicenta2024@feaa.uaic.ro sau telefonic la numerele: 0232 201588 (EAI; IE), 0232 201589 (ECTS; MGM), 0232 201070 (CIG), 0232 201408 (FB),  0232 201102 interior 2448 (BA şi MKT), 0232 201607 (SPE, AP), 0232 201419 şi 0232 201626 (cursuri ID, toate specializările). Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.