Admitere Licență 2022

Admitere ONLINE

Descoperă cine sunt persoanele eligibile înscrierii la admiterea din iulie şi calendarul de admitere

Oferta educațională

Dacă avem pretenții de la studenții noștri este pentru că avem multe de oferit.

Cum te poţi înscrie?

Nu știi cum te poți înscrie? La FEAA poți veni și te ajutăm noi sau poți intra online de acasă!

Taxe de școlarizare

Află care sunt taxele pentru anul universitar 2022/2023.

Facebook

Poți avea informații în direct pe pagina oficială Facebook Admitere FEAA Iași 2022

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

Vrei să știi ce condiții trebuie să îndeplinești ca să fii student la noi?

Taxa de înscriere

Află care sunt taxele de înscriere și modalitățile de plată.

Cazare în campus

Dacă vrei cazare într-unul din căminele noastre informează-te mai jos.

Cum ne poţi contacta

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.

Oferta educațională FEAA

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Ciclul I, 3 ani, licență – pe programe de studii

 

Cine se poate înscrie?

Dacă te regăseşti într-una dintre categoriile de mai jos, atunci eşti eligibil pentru înscriere:
 • Cetăţeni români cu domiciliul în România şi cetăţeni UE
 • Etnici români şi Diaspora

Notă: Absolvenții liceelor din mediul rural candidează pe locurile bugetate special alocate acestei categorii în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români. A se consulta lista liceelor din mediul rural aici

Înscrierea, selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

PREÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023

  • Preînscrierea oferă candidaților oportunitatea de a se familiariza din timp cu procesul de admitere, dar nu oferă statutul de candidat înscris în concursul de admitere. Este obligatoriu să finalizaţi înscrierea dosarului în perioada 11-16 iulie 2022.


ADMITERE IULIE 2022

 • Date importante:
  • Înscrierea candidaților: 11-16 iulie 2022
  • Selecția candidaților și afișarea rezultatelor: 18-23 iulie 2022

Pasul 1: Pregătirea înscrierii:

– Pentru înscrierea online la FEAA ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • crearea contului pe platforma https://eadmitere.uaic.ro

– Asigură-te că ai la îndemână toate actele de care vei avea nevoie pentru a completa câmpurile obligatorii. Fotografiază sau scanează actele necesare înscrierii menţionate în rubrica Cum te poți înscrie/Acte necesare pentru înscriere, de la punctele: [1][2][3], [5], [7], [9] / [4]şi[6] dacă este cazul.

Pasul 2. Completează contul de candidat la admiterea FEAA
Pasul 3. Finalizează înscrierea

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

Criteriile de admitere la FEAA sunt:

 • Media generală de la bacalaureat (100%)

Pentru programele de studii în limba engleză se va susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în prima şi ultima zi de înscriere (iulie 2022). Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care dețin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de M.E., obţinute în ultimii ani (2019 – 2022)

Bibliografie testare lingvistică aici

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor (se vor utiliza mediile trecute în Foaia matricolă):

 • Media generală de absolvire a liceului;
 • Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (bacalaureat).

Informaţii pentru olimpici: Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut premiile I, II, III în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.

Cum te poţi înscrie?

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • Recomandăm ca înscrierea candidaților la concursul de admitere să se facă ONLINE. Pentru înscrierea ONLINE sunt suficiente documentele menţionate în rubrica Cum te poți înscrie/Acte necesare pentru înscriere, de la punctele:  [1][2][3], [5], [7], [9] / [4]şi[6] dacă este cazul. Acestea vor fi scanate şi încărcate în platforma Universităţii (https://eadmitere.uaic.ro). Odată cu confirmarea locului de către cei declarați admiși, candidatul are obligația de a completa dosarul de înscriere cu celelalte componente de la dosar (în acord cu specificațiile aferente).
[1]Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.
 .. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original),
 … sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2022 (în original și fotocopie).
[2]Foaia matricolă din liceu, în original;
[3]Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
[4]Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
[5]Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
[6]Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.

[7]Dovada achitării taxei de înscriere
[8]2 fotografii color tip legitimaţie format 2/2,5 (cu numele scris pe spate):
 – acestea vor fi colectate într-un plic sau prinse cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor;
[9]Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
 În cazul în care dosarul se depune „în fizic” la Comisia de admitere a facultăţii, pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale.

IMPORTANT

La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc.). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

Important: Pentru informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români a se consulta aici

Notă: prin „fotocopie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.

Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate

– Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii. La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi: Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele originale la prima opţiune. La celelalte facultăți documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverinţa de înscriere la facultatea unde s-au depus actele originale.Pentru înscrierile în cadrul programelor de formare profesională, candidații vor completa o fișă de înscriere (aceasta va fi pusă la dispoziție în sala de înscriere), la care se anexează documentele prevăzute la Art. 26 din Metodologie.

Formațiile de studiu se vor constitui astfel:

⇒pentru programele de licenţă IF (învățământ cu frecvență): cu cel puțin 50 studenţi
⇒pentru programele de studii în limbi străine: cu cel puțin 40 studenți
⇒pentru programele de licență ID (învățământ la distanță): cu cel puțin 50 studenţi, cu excepția programului de studii Administraţie publică, la care formația minimă este de 25 studenți.
Important!
Dacă nu se constituie formaţia minimă, candidații vor fi repartizaţi la următoarea opţiune din fișa de înscriere.

Notă: La Centrul de studii din Piatra Neamț se organizează admitere pentru programele de studii de licență numai la forma de învățământ la distanță, cu condiția constituirii unei grupe de minim 25 de studenți pentru o specializare.

Taxa de înscriere

 • 250 LEI/grup ramura de știință – Ştiinţe Economice;
 • 250 LEI/grup ramura de știință – Ştiinţe Administrative;
 • 125 LEI, în cazul înscrierilor pentru Centrele din Piatra Neamţ și Botoșani.

Recomandăm ca taxa să se achite online adresa https://plati-taxe.uaic.ro/. Paşii pentru plata online a taxei de admitere aici. Un tutorial video ajutător și pentru admiterea 2022 este disponibil aici!

Totodată, vă puteţi achita taxa la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:

 • cod 28 – taxă admitere

° cod 1231 licenţă IF;
° cod 2206 licenţă ID.

Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului, altfel, chitanţa nu va putea fi luată în considerare. 

Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 60 din Metodologie)

Scutiri de taxă de înscriere – pe baza de documente justificative:

 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • Candidaţii care au obţinut, în ultimii doi ani, premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.

Taxe de confirmarea locului

Taxe pentru confirmarea locului se pot plăti

 • online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/
 • la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
  • cod 31 – taxă școlarizare
   • cod facultate 1231 licenţă IF (600 lei)
   • cod facultate 2206 licenţă ID (600 lei)
  • cod 38 -taxă înmatriculare buget 
   • cod facultate 1231 licență IF (50 lei)

Taxe de școlarizare (valabile în anul universitar 2022/2023)

 • 4.000 LEI / an / se aplică începând cu promoţia 2022-2023, anul I, studii de licenţă (IF şi ID)

 

Cazare în campus

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de condiţii deosebite de cazare în cele 15 clădiri destinate acestui scop, dintre care 4 au fost recent reabilitate la standarde occidentale. În total, Universitatea pune la dispoziţie 6000 de locuri de cazare, cu tarife cuprinse între 120 şi 500 de lei, în funcţie de gradul de confort.

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiterelicenta2022@feaa.uaic.ro sau telefonic la numărul: 0232 201418 (Server Reţea), 0232 201102, interior 2070 (Secretar Șef Facultate). Pentru întrebări cu trimitere la o anumită specializare, ne poţi contacta telefonic la numerele: 0232 201588 (EAI; IE), 0232 201589 (ECTS; MGM), 0232 201070 (BA), 0232 201568 (CIG), 0232 201408 (FB),  0232 201102 interior 2448 (MKT), 0232 201607 (SPE, AP), 0232 201419 şi 0232 201626 (cursuri ID, toate specializările).

Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.