Admitere Master 2023

ÎNSCRIERE ONLINE

Informaţii de interes privind admiterea online!

Oferta educațională

Descoperiți programele de studii de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Formațiile de studiu

Formațiile de studiu pentru masterele internaționalizate, IFR și ZI.

Acte necesare pentru înscriere

Aflați care sunt actele necesare înscrierii dumneavoastră.

Taxa de înscriere

Vă informăm care este taxa de înscriere și respectiv taxa de școlarizare.

Facebook

Poți avea informații în direct în grupul oficial Facebook Admitere FEAA Iași 2023

Înscrierea și afișarea rezultatelor

Vă prezentam calendarul de înscriere a candidaților și data afișării rezultatelor.

Media de admitere

Aflați din ce este compusă media de admitere și procentele aferente fiecărei componente.

Criteriul de departajare

Pentru a ne selecta cei mai buni candidați am ales criterii de departajare

Taxe de școlarizare

Află care sunt taxele de școlarizare

Cum ne poţi contacta?

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.


Rezultate și Confirmarea locului

 • În luna august nu se eliberează acte de studii!

 • În perioada 18-22 septembrie 2023, candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să completeze, dacă este cazul, dosarul de înscriere cu Diploma de bacalaureat, Adeverinţa de licenţă/Diploma de licenţă în original însoţită de Suplimentul la diplomă în cazul candidaţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, sau în copie legalizată pentru candidaţii admişi la învăţământ cu frecvenţă redusă. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja in alt program de studii, candidaţii admişi pe locurile cu taxă, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de studii însoţite de adeverinţă care să ateste prezenţa actelor de studii în original la altă facultate/instituție de învăţământ superior.
 • Candidații care figurează în platforma eadmitere.uaic.ro pe un loc bugetat și care în etapa 1 și 2 au confirmat locul la taxă (achitând taxa de școlarizare în valoare de 750 ron) vor depune o cerere de recuperare a taxei în perioada 02-27 octombrie 2023, la secretariatul specializării unde a fost admis. La cerere  ataşează: dovada plăţii, copie după cartea de identitate şi un extras de cont pe numele candidatului. (nu se acceptă REVOLUT)
 • Candidații care doresc cazare în căminele universității în anul universitar 2023-2024 trebuie să completeze formularul de pe Portalul FEAA

Rezultatele concursului de admitere – Master – iulie 2023 etapa II
clasament alfabetic

Rezultatele concursului de admitere – Master – iulie 2023 etapa I
clasament alfabetic

Rezultatele concursului de admitere – Master extensiunea Bălţi- iulie 2023 etapa I
clasament alfabetic

Oferta educaţională a FEAA

Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii

Media de admitere

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota obținută pe baza scrisorii de intenție* + CV*, atașate la dosar
(*) se vor completa modelele atasate!

Pentru programele cu predare în limba engleză, CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi redactate în limba engleză. Este necesară dovedirea competenței lingvistice printr-un certificat de atestare a cunoașterii limbii engleze eliberat de către o instituție recunoscută de Ministerul Educaţiei. Pentru candidații absolvenți ai unor programe de licență cu predare în limba engleză nu mai este necesară dovedirea competenței lingvistice prin test.

Candidații care nu posedă un asemenea certificat vor susține (gratuit) un test de limba engleză la FEAA.

Bibliografie testare lingvistică aici

Testarea lingvistică se susține la adresa https://elearning.feaa.uaic.ro
Pentru înscrierea în vederea susținerii online a testului, candidatul trebuie să trimită un email cu datele de identificare (Nume, Prenume) la adresa elearning@feaa.uaic.ro

Înscrierea, selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

 
ADMITERE IULIE 2023

– 10-15 iulie 2023: înscrierea candidaţilor;
– 17-22 iulie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor

ADMITERE SEPTEMBRIE 2023

– 4-6 septembrie 2023: înscrierea candidaţilor;
– 7-8 septembrie 2023: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

  •  

Înscriere online pe platforma https://eadmitere.uaic.ro 

 Pentru înscrierea online la FEAA ai nevoie de:

 • un dispozitiv de tip desktop PC, laptop, tabletă sau telefon mobil, cu acces la internet;
 • adresă personală de e-mail pe care să o monitorizezi constant;
 • un cont pe platforma https://eadmitere.uaic.ro
Pasul 1: Creează-ți cont
Pasul 2: Achită taxa de înscriere
Pasul 3: Scanează toate actele
Pasul 4: Completează formularul 
Nu uita:
după ce ești admis, este obligatoriu să confirmi locul.

 • Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate și încărcate pe site-ul https://eadmitere.uaic.ro/.
 • În cazul înscrierii la sediul FEAA, cererea de înscriere și dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de instructaj/înscriere.

Criteriu de departajare

 • Media anilor de studiu de la ciclul de studii de licenţă

Formaţiile de studiu se vor constitui astfel:

 • pentru masterele internaționalizate: cu cel puțin 20 de studenți;
 • pentru masterele IFR: cu cel puțin 25 de studenți;
 • pentru masterele la IF: cu cel puțin 25 de studenți.

Acte necesare pentru înscriere

 • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Adeverință de licență(**) pentru absolvenții 2023 și situație școlară (dacă este cazul);
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
 • original* şi copie după certificat de naştere;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (doar pentru studenţii care au frecventat sau frecventează un alt program de master);
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);
 • dovadă achitare taxă înscriere;
 • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
  Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei
(**) Absolvenții cu licență ai FEAA, promoția 2023, vor completa, pentru înscrierea online, această declarație: format Word | format PDF. Aceasta va substitui diploma de bacalaureat și adeverința de licență și va fi încărcată pentru cele două documente, pe platforma https://eadmitere.uaic.ro/

⇒ Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii de licență în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor. Informații aici: https://admitere.uaic.ro/echivalarea-studiilor-efectuate-in-strainatate-de-catre-cetatenii-romani/ 

⇒ Înscrierea candidaţilor se va putea realiza atât prin deplasare la sediul FEAA, cât şi online (la adresa https://eadmitere.uaic.ro/). În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul https://eadmitere.uaic.ro/

Candidaţii romi care se înscriu pe locurile special alocate acestei etnii vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste faptul că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta la înscriere documentele enumerate mai sus şi traducerea legalizată a acestora în limba română.

Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în valoare de 300 lei (indiferent de numărul programelor pentru care optează candidatul), se poate achita:

 1. La  orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
 • cod 28 – taxă de înscriere (admitere)

° cod 2418 master IF
° cod 2468 master IFR

2. Online pe pagina plati-taxe.uaic.ro

Taxa de înscriere nu se restituie !

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia.

Taxe de confirmarea locului

 • Taxe pentru confirmarea locului se pot plăti

  • online la adresa https://plati-taxe.uaic.ro/
  • la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:
   • cod 31 – taxă școlarizare
    • cod facultate 2418 master IF (750 lei)
    • cod facultate 2468 master IFR (750 lei)
   • cod 38 -taxă înmatriculare buget
    • cod facultate 2418 master IF (50 lei)

Taxele de școlarizare se restituie, în cazul retragerii, astfel:

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (250 lei).

Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile calendaristice de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (vezi calendarul admiterii), candidaţilor li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (375 lei).

Celor care se retrag după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I. (500 lei)

Taxe de şcolarizare (valabile în anul universitar 2023/2024)

 • 5000 LEI / an 

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiteremaster2023@feaa.uaic.ro sau telefonic la numerele: 0232 201470 (IF), 0232 201102 interior 2470 (IF) , 0232 201626 (IFR)
Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.