Admitere Doctorat

Calendar admitere

Află când trebuie să vii să îți depui dosarul pentru admitere și când se afișează rezultatul.

Probe pentru admitere

Informează-te despre cele două probe pentru concursul de admitere.

Înscrierea candidatilor

Vă prezentăm ce acte aveți nevoie la dosar și unde se depun acesta.

3H21KUXVT4.jpg

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) organizează admitere pentru anul universitar 2022/2023


Notă de informare privind datele personale

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022/2023

Calendar admitere

 • înscrierea candidaţilor (depunere dosare)1,2,5,6 septembrie 2022
 • selecţia candidaţilor: 7,8,9,12 septembrie  2022;
 • afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2022;
 • contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie 2022;
 • afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2022;
 • afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 20 septembrie 2022;
 • confirmarea ocupării locului: 21-23 septembrie 2022.

Probe concurs

 1. Proiect de cercetare (50%);
 2. Interviu (50%);

EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE (50%):

  Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:

 1.  Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate ştiinţifică şi/ sau economică a cercetării;
 2.   Teza de doctorat propusă – tema, întrebarea/ problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul respectiv (literature review);
 3.   Obiective – ce îşi propune candidatul, rezultate aşteptate şi contribuţie sperată la dezvoltarea domeniului;
 4.   Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc.;
 5.   Referinţe bibliografice;
 6.   Rezultate anterioare (CV, publicaţii).

INTERVIU (50%): constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate.
Proiectul trebuie să fie construit pe tematicile/ direcţiile de cercetare din domeniul pe care se candidează.

Precizări

 •  Admiterea la doctorat se realizeaza pe fiecare domeniu in parte si pe fiecare coordonator de doctorat; nu exista probe scrise sau orale care sa aiba nevoie de o bibliografie unica – referintele bibliografice sunt parte din propunerea de proiect de cercetare, sunt alese de doctorand.
 • Tematica de admitere nu este unica, fiecare candidat propune propria tema de cercetare si realizeaza propunerea de cercetare, cu bibliografia propusa de candidat(tratarea literaturii de specialitate – literature review – se realizeaza pe tema propusa de candidat). Comisia de concurs, din care face parte coordonatorul de doctorat,analizeaza calitatea propunerii de cercetare, motivatia si rezultatele anterioare ale candidatului.
 • Pentru inscriere este nevoie de acordul unui coordonator de doctorat; acesta poate stabili, impreuna cu candidatul, detalii privind tema si potentialele directii de    cercetare – intregul parcurs doctoral este unul in echipa – doctorand, coordonator si – ulterior admiterii – membrii din comisia de indrumare. 

Înscrierea candidaților

Dosarul de înscriere la admitere va conține:

 • fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu cel mult doi ani  înainte de susţinerea examenului de admitere; excepţie fac persoanele care au absolvit o specializare (simplă sau dublă), a unei facultăţi acreditate în titulatura căreia apare o limbă străină, au un certificat DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original* şi copie după certificatul de naştere;
 • original* şi copie după actul de identitate;
 • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • original* și copie a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • acordul de confidentialitate
 • dosar tip plic – culoare alba;
 • PROIECTUL DE CERCETARE, format print cât și format electronic, fișier tip doc, pe CD.

(*) originalul se restituie candidatului pe loc, după certificarea documentului  în copie de către secretara SDEEA.

NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate. Orice alte informaţii necesare pot fi obţinute prin telefon sau e-mail.

Înscrierea candidatilor se face la Secretariatul Școlii :

Corp R al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi
Str. Lapusneanu nr. 14, Etaj 4, birou 424
Telefon: 0232/201744
e-mail: secretariat.sdeaa@feaa.uaic.ro

Contact Admitere