Detalii Programe de Masterat

Programele de master oferite de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor fac parte din categoria programelor de masterat profesional, excepție făcând programul de master de cercetare. La rândul lor, programele de masterat profesional sunt de două tipuri, programe de master cu discipline prealabile și programe de master fără discipline prealabile. Programele de masterat cu discipline prealabile sunt destinate, în special, celor care au o bază de cunoștințe economice și pot face față aprofundării și specializării, plecând de la un anumit nivel de pregătire economică. Programele de masterat fără discipline prealabile se adresează, în special, celor care au finalizat licența în alte domenii decât cele economice. Prin urmare, la aceste programe se parcurge un semestru de pregătire generală, cu un pachet de cinci discipline alese de către masteranzi dintr-un pachet de șapte discipline, urmând ca în următoarele trei semestre să se parcurgă disciplinele de specializare. Activitatea didactică de la programele de master, învățământ cu frecvență (IF), este adaptată cerințelor celor angajați și se desfășoară, cu foarte mici excepții, după orele 16. Pentru studenții care nu reușesc să se încadreze în acest interval de timp există programe de masterat cu frecvență redusă (IFR), la care activitățile se desfășoară în weekend și online. Există un număr mare de locuri la buget alocate pentru programele de master astfel încât, în condițiile respectării precizărilor din Legea Educației Naționale și Regulamentul privind studiile de masterat de la UAIC, toți studenții pot beneficia de gratuitate. În același timp, este alocat un număr considerabil de burse de care pot beneficia toți studenții de la învățământul cu frecvență. Cazarea se face în campusul Universității, în limita locurilor disponibile.

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor are acorduri de colaborare cu peste alte 40 de universități și participă la programele de schimburi de tip Erasmus. Anual, peste 100 de studenți beneficiază de astfel de burse în străinătate. Există programe de studii cu diplomă dublă, cum ar fi Finance and Risk Management sau Statistică și Actuariat, la care studenții au posibilitatea de a obține diplomă și la universitățile partenere. De asemenea, pentru cei interesați de dezvoltarea abilităților lingvistice sau pentru studenții străini, există programe de master la care activitatea se desfășoară în limba engleză.

Programele de master profesional cu discipline prealabile

Deschise oricărei categorii de absolvenţi de licenţă (ciclu I), programele de masterat profesional cu discipline prealabile ale Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor încearcă să aducă al doilea ciclu de studii universitare la un nivel comparabil cu standardele europene şi cu cerinţele pieţei. În continuare sunt expuse succint obiectivele, perspectivele profesionale, disciplinele prealabile şi curricula fiecărui program. Pentru detalii legate de orice program, vă rugăm să adresaţi întrebări tutorilor masterului respectiv.

Pe pagina web a facultății www.feaa.uaic.ro sunt postate toate documentele de prezentare a programelor de master, precum şi detalii despre derularea sesiunii de admitere.

Programe de master profesional fără discipline prealabile

Programele de masterat profesional fără discipline prealabile se adresează absolvenților cu diplomă de licență din alte domenii de studiu, precum și absolvenților din domeniul de studiu științe economice care doresc aprofundarea unui domeniu complementar.

Conţinutul şi structura programelor de studiu

Fiecare program conţine 20 de discipline structurate astfel:

  • 5 discipline generale alese dintr-un pachet de 7 discipline;
  • 7 discipline comune domeniului;
  • 8 discipline specifice fiecărui program.

Fiecărei discipline i se alocă un număr de minim 6 ECTS, excepție făcând programele cu diplomă dublă, iar într-un semestru sunt parcurse cinci discipline, reprezentând 30 ECTS. În ultimul semestru, prin introducerea în planul de învăţământ a două discipline cu caracter aplicativ, se va acorda atenţie activităţii practice. Studiile se finalizează cu susţinerea lucrării de disertaţie, care trebuie să pună în valoare cunoştinţele şi competenţele acumulate pe parcursul celor doi ani de studii. Tema lucrării de disertaţie trebuie aleasă până la sfârşitul celui de-al doilea semestru al primului an de studiu.

Pentru fiecare disciplină sunt prevăzute între 1 şi 2 ore de curs şi 1 sau 2 ore de seminar pe săptămână. Evaluarea activităţii studentului se realizează pe parcursul semestrului şi prin examene finale. Pentru masteranzii la forma de învăţământ IFR, suporturile de curs la fiecare disciplină vor fi asigurate de organizatorii programului de studii de masterat şi vor fi puse la dispoziţia fiecărui masterand pe suport de hârtie şi pe platforma Blackboard.

Programul de master de cercetare

Programul Master de cercetare în economie și afaceri are misiunea de a satisface nevoile de pregătire de excelență și de acumulare de cunoștințe avansate în domeniul Economiei și al Afacerilor, de a transmite abilități și deprinderi specifice cercetătorilor, formatorilor și specialiștilor de înaltă clasă. Atractivitatea masterului constă în faptul că oferă o serie de discipline indispensabile trecerii la pasul următor, respectiv studiile doctorale. De aceea, este de așteptat ca o bună parte dintre viitorii doctoranzi să-și dorească să parcurgă acest ciclu de formare. Totodată, masterul oferă o solidă pregătire pentru cei care își doresc o carieră didactică sau de cercetare în domeniul economic.

PROGRAME DE MASTERAT