News

Concurs preselecţie pentru acoperirea disciplinelor vacante în anul universitar 2021 -2022

Calendar

 • 1 septembrie 2021 – afişare listă discipline vacante pentru anul universitar 2021-2022
 • 2, 3 și 6, 7 septembrie 2021 – depunere dosare de candidatură la secretariatele departamentelor (interval orar 9-13)
 • 8 – 10 septembrie 2021 interviuri (candidaţii vor fi informaţi prin afişarea programărilor la avizierul departamentului şi/sau email).
 • 13 septembrie 2021 – afişarea rezultatelor concursului de preselecţie.

 

Conţinut dosar de candidatură
(Documentele vor fi în copie certificată pentru conformitate cu originalul de secretariatul departamentului/facultăţii.)

 • Cerere conform modelulul atasat;
 • DOCUMENT DE IDENTITATE valabil (carte de identitate/echivalent);
 • Copie DOCUMENTE DE STUDII:
  • diplomă de licenţă;
  • diplomă de master/studii aprofundate, din care să rezulte domeniul de studiu;
  • diplomă de doctor sau adeverinţă pentru studenţii doctoranzi eliberată de Şcoala doctorală din care să rezulte domeniul de doctorat și data înmatriculării;
  • certificat de absolvire a modului psihopedagogic (Nivel II sau echivalent).
 • Adeverinţă care să ateste funcţia didactică/ de cercetare deţinută, pentru persoanele care sunt titulare într-o altă instituţie de invăţământ/cercetare;
 • Acordul scris al Senatului universitar al universităţii unde este titular pentru personalul didactic sau de cercetare titular într-o altă instituţie de învățământ superior sau de cercetare;
 • Adeverinţă care să ateste vechimea;
 • CARD sau CONT BANCAR – un act oficial din partea băncii in care să fie specificat numărul contului IBAN (extras de cont), sucursala la care este deschis contul şi tipul de cont (cont personal, card VISA, card Maestro, etc.); contul se poate deschide la orice instituţie bancară;
 • CV redactat în limba română;
 • Listă de lucrări;
 • Declaraţia, conform modelului ataşat, din care să rezulte că activităţile didactice desfăşurate în calitate de cadru didactic asociat, în sistemul universitar românesc, nu depăşesc două norme didactice.

 

PRECIZĂRI

CV-urile vor menţiona obligatoriu ȋn ce măsură există (sau nu):

 • competenţe didactice (dacă s-au mai desfăşurat activităţi didactice – unde, când, pentru cât timp, tipul de activitate şi disciplinele, existenţa certificatului de pregătire didactică).
 • competenţe de cercetare (poate fi ataşată o listă de articole, participări la conferinţe, etc.)

Interviurile vor cuprinde ȋntrebări referitoare la: motivaţie, competenţe didactice, etică şi integritate, competenţe de cercetare. Candidatul va trebui să prezinte o programă (nu trebuie neapărat un format standard) cu principalele teme, subiecte pe care le va trata cu studenţii dacă va fi selectat.

*Lista poate fi actualizată ȋn funcţie de procesul de elaborare a Statului de funcţiuni

**Intrucât  Statele de funcţiuni se finalizează după ȋncheierea procesului de selecţie, candidaţilor declaraţi admişi li se vor aloca ore în funcţie de necesităţile departamentului în urma finalizării acestuia, a opţiunilor proprii privind ariile de competenţă  şi a rezultatelor de la procesul de selecţie