Fundația Economist 2000

Misiunea și scopul Fundației Economist 2000 (ECO-2000) :

Propagarea culturii economice în rândurile marelui public, să sprijine activitățile de modernizare a învățământului economic, să editeze o publicație de specialitate denumită „Universul economic”, să sprijine editarea unor lucrări de specialitate cu caracter economic.

Obiectivele:

– Organizarea unor activități de cercetare științifică în domeniul economic; – Organizarea unor activități de fornare profesională și specializarea a economiștilor;

– Propagarea cuulturii economice în rândurile marelui public, promovarea ideilor și studiilor economice cu impact substantial asupra economiei aplicate;

– Sprijinirea activității de modernizare a învățământului economic la nivel academic, consolidarea relațiilor cu mediile univeristare și de cercetare din țară și din străinătate;

– Promovarea unor bune relații cu mediul de afaceri din țară în sensul infuziei de cunoștințe economice superioare în practica firmelor, poplarizarea ideilor din fime în domeniul economic, plasarea absolvenților în posture corespunzătoare, sprijinrea de către întreprinzători a procesului didactic și științific din facultate;

– Crearea și derularea unor programe de consultant și intermedieri pentru firme din țară și din străinătate;

– Încurajarea tinerilor cercetători și profesori în efectuarea unor studii de specializare, finanțarea stagiilor de documentare în țară și străinătate și susținerea participării acestora la conferințe și congrese internationale;

– Stimularea studenților merituoși prin burse în țară și străinătate;

– Atragerea și utilizarea, în condiții legale, de surse de finanțare, resurse și bunuri economice, sub formă de subvenții, subscripții, donații, contribuții, cotizații, sponsorizări etc. în vederea realizării scopului fundației;

– Editarea unei publicații de specialitate denumită “Universul economic” ; – Acordarea asistenței de specialitate și sprijin financiar în vederea editării unor lucrări(cărți, cursuri, caiete de aplicații etc) și alte publicații cu caracter economic. ;

– Asigurarea finanțării din fondurile proprii a obiectivelor de investiții necesare desfășurării activității fundației, dezvoltarea și modernizarea bazei material (spații destinate activităților didactice, de studiu și cercetare, social-culturale, tehnică de calcul, echipamente tipografice și de multiplicat, mijloace de transport etc.) ;

– Sprijinirea financiară a membrilor fundației sub forma unui ajutor mutual pentru acțiuni non-profit și pentru organizare diverselor cu caracter social-cultural.