Detalii Programe de Licență

Admiterea candidaţilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se face prin concurs, în limita cifrei de şcolarizare stabilită de ARACIS și aprobată prin Hotărâre de Guvern.

Repartizarea numărului de locuri  finanţate de la buget pe domenii de licenţă şi specializări se va face proporţional cu numărul absolvenţilor din ultimele 3 promoţii. Repartizarea studenţilor pe domenii de licenţă şi specializări se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere (pentru anul I) și a punctajelor acumulate ( pentru anii II, III și IV) şi în ordinea de preferinţă din fişa de opţiuni, cu încadrarea în numărul maxim de locuri pe fiecare specializare. La începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă. De asemenea, la fiecare specializare nu pot fi constituite formaţii de curs cu mai puţin de 75 studenţi la învățământul cu frecvență, 25 la învățământul la distanță și programe de masterat. O persoană poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de licenţă și master.

Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este obligat să se înscrie la cursuri la începutul fiecărui semestru universitar, după un calendar stabilit de fiecare facultate. Fişa de înscriere, anexă la contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma şi examenele restante la care se va prezenta în semestrul respective.

Activităţile didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice, laboratoare etc.) se structurează pe discipline de învăţământ, durata de studiu a unei discipline fiind de un semestru. Repartizarea disciplinelor pe semestre, alocarea creditelor pe discipline, evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul de învăţământ al programului de studii.

Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului, necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din planul de învăţământ. El este echivalat cu 25-30 de ore fizice. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate. Studentul care a luat minimum nota 5 (cinci) a acumulat, în mod necesar, şi creditele alocate disciplinei respective. Un an de studii este considerat promovat dacă studentul a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate disciplinele obligatorii şi la cele opţionale pentru care s-a înscris şi a acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ. Numărul de credite pentru un semestru este de 30 în cadrul unui program de studii.

Un student al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor are posibilitatea de a opta pentru următoarele variante ale traseului academic:

a) O singură specializare din domeniul de licenţă. Distribuţia creditelor este următoarea:
  • 60 credite pentru discipline generale care asigură dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor generale, de comunicare într-o limbă străină, de tehnologii informaţionale (DG);
  • 60 credite pentru disciplinele care asigură cunoştinţe şi competenţe de specialitate (DSP1+DSP2);
  • 60 credite pentru disciplinele care aprofundează cunoştinţele şi competenţele de specialitate (DSC).

b) O specializare principală din domeniul de licenţă şi o specializare complementară din FEAA. Primii doi ani de studii (120 credite) vor fi parcurşi la specializarea principală, iar cel de-al treilea an de studii se va partaja între specializarea principală (6 discipline) şi specializarea complementară (6 discipline).

c) O specializare principală în FEAA şi o specializare complementară la altă facultate din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi. Primii doi ani de studii (120 credite) vor fi parcurşi la specializarea principală, din FEAA. Anul trei de studii (60 de credite) este urmat la facultatea de care aparţine specializarea complementară. În principiu, disciplinele de la specializarea complementară se regăsesc în planurile de învăţământ pentru primii doi ani de studii şi pot fi urmate cu formaţiile existente.

De asemenea, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor oferă posibilitatea studenţilor din cadrul altor facultăţi să urmeze o specializare complementară de licenţă în următoarele domenii/specializări: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Management; Marketing; Informatică economică; Statistică şi previziune economică; Administraţie publică.

PROGRAME DE LICENȚĂ