Admitere Master

Broșura de admitere Master 2018
Pliant Admitere Master 2018


Metodologie admitere în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2018/2019

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE – MASTER –SEPTEMBRIE 2017 ETAPA I


Oferta educațională a FEAA

Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii

Media de admitere

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota obținută la prezentarea unui CV și a scrisorii de intenție.

Înscrieri, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea Iulie

16 – 21 iulie înscrierea candidaților
23 – 25 iulie selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea Septembrie (pentru locurile neocupate în prima sesiune)

10 – 12 septembrie înscrierea candidaților
13 septembrie selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Criteriul de departajare

* Categoria universității absolvite și Media anilor de studiu

Formațiile de studiu se vor constitui astfel:

⇒ pentru masterele internaționalizate: cu cel puțin 20 de studenți
⇒ pentru masterele IFR: cu cel puțin 25 de studenți
⇒ pentru masterele la zi: cu cel puțin 25 de studenți

Acte necesare pentru înscriere

  • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
  • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
  • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  • original* şi copie după certificat de naştere;
  • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);
  • dovadă achitare taxă înscriere 250 lei (chitanță de la casieria UAIC sau ordin plată BRD – cont RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 2418 pentru master IF și 2468 pentru master IFR).
  • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
   Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

(*) originalul se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

TAXA DE ÎNSCRIERE:

250 LEI, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA;
200 LEI, pentru înscrierea online;

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia.

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018 / 2019):

3.500 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență – IF;
3.100 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență redusă – IFR.


Informaţii privind cazarea studenţilor admişi în anul I cu frecvenţă