Admitere licență

Click aici pentru a descărca PLIANTUL DE ADMITERE

Click aici pentru a descărca BROȘURA DE ADMITERE

ÎNSCRIERI: 18 – 23 iulie 2016

AFIŞAREA REZULTATELORETAPA I: 24 – 27 iulie 2016

DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL, A DECLARAȚIILOR PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE/ȘCOLARIZARE: 26 – 1 august 2016. Neefectuarea acestui pas atrage anularea locului. Pentru detalii consultați PLIANTUL DE ADMITERE

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE: 2 – 3 august 2016

CONDIŢII DE ADMITERE

 • Ierarhizare în funcție de media generală de bacalaureat.
 • Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.
 • La specializările în limba engleză Business Administration şi Economics and Finance se solicită test de limba engleză (detalii mai jos)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE A MEDIILOR

 1. Media generală de absolvire a liceului
 2. Nota de la proba scrisa de Limba și literatura română (bacalaureat)

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut premiile I, II sau III în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică, discipline economice de specialitate sau la concursul interjudețean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

 

DOMENII, FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domenii fundamentale de știință

Domenii de licenţă

Programe de studii

Forma de învăţământ

Capacitatea de școlarizare

Număr locuri aprobate

Buget

Cu taxă

TOTAL

ȘTIINȚE ECONOMICE

Administrarea afacerilor

Business Administration

IF

100

38

36

74

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

IF

200

63

54

117

Cibernetică, Statistică şi Informatică economică

Informatică economică

IF

150

99

38

137

Statistică şi previziuni economice

IF

75

34

36

70

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

IF

250

109

113

222

Contabilitate şi informatică de gestiune -  Centrele de studii Iași și Piatra Neamț

ID

150

-

90

90

Economie

Economics and Finance

IF

100

26

17

43

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

IF

200

78

77

155

Finanţe

Finanţe şi bănci

IF

250

100

99

199

Finanţe şi bănci - Centrele de studii Iași și Piatra Neamț

ID

150

-

90

90

Management

Management

IF

200

73

69

142

Management-  Centrele de studii Iași și Piatra Neamț

ID

175

-

100

100

Marketing

Marketing

IF

200

80

78

158

ȘTIINTE SOCIALE ȘI POLITICE

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

IF

200

150

38

188

Administraţie publică

ID

100

-

50

50

TOTAL

2500

850

985

1835

Formaţia minimă de studii pentru programele de licenţă IF (învățământ cu frecvență) este de 50 studenţi, cu excepția programelor de studii în limbi străine, la care formația minimă de este de 40 studenți. Pentru programele de licență ID (învățământ la distanță) formația minimă este de 50 studenţi, cu excepția programului de studii Administraţie publică, la care formația minimă este de 25 studenți. Dacă nu se constituie formaţia minimă, candidații vor fi repartizaţi la următoarea opţiune din fișa de înscriere.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.C.S. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă.
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administration şi Economics and Finance.
  • Acesta trebuie fie eliberat de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2013 - 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).
  • Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere . Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi
  • Reveniți pe acest site pentru mai multe detalii (locație, oră exactă, posibilitate de a-l susține online)
  • Aveţi aici un model de test
  • Aveţi aici bibliografia

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA ATÂT PRIN DEPLASARE LA SEDIUL FEAA, CÂT ŞI ELECTRONIC (ONLINE). DETALII AICI

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • 250 RON,pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA
 • 200 RON, pentru înscrierea online
 • 125 RON, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

SCUTIRI DE TAXĂ DE ÎNSCRIERE - consultă PLIANTUL DE ADMITERE. Scutirea de taxa de înscriere se operează o singură dată, la facultatea (domeniul) unde s-au depus actele în original.

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015/2016)

 • 3.000 RON/an – pentru învăţământ universitar cu frecvență - IF
 • 2.900 RON/an – pentru învăţământ universitar la distanță - ID

Studenţii cu taxă pot beneficia de burse în aceleaşi condiţii ca studenţii fără taxă, pe baza performanţelor şcolare obţinute sau după criterii sociale. La sfârșitul fiecărui semestru se realizează redistribuirea buget/taxă, conform punctajului acumulat.

 

CONTACT - IAŞI

Telefon: 0232/201070; 0232/201589;0232/201419; 0232/201470; 0232/201588;0232/201626
Fax: 0232/217000
Adresa: Bd. Carol I, Nr. 22, Iași, 700505

CONTACT - PIATRA NEAMŢ

Tel./fax: 0233/228387
Adresa: Bd. Republicii, Nr. 17 (Casa Cărții), Piatra Neamț, 610005

ALTE INFORMAŢII

Web: http://www.feaa.uaic.ro/ro, https://www.facebook.com/FEAA.Iasi
E-mail: admitere2016@feaa.uaic.ro
Pliantul de admitere: click aici
Broșura de admitere: click aici