Admitere licență

Click aici pentru a descărca PLIANTUL DE ADMITERE

ÎNSCRIERI: 18 – 23 iulie 2016

AFIŞAREA REZULTATELORETAPA I: 24 – 27 iulie 2016

DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL, A DECLARAȚIILOR PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI ȘI ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE/ȘCOLARIZARE: 26 – 31 iulie 2016

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE: 1 – 2 august 2016

CONDIŢII DE ADMITERE

 • Media generală de la bacalaureat (100%).
 • La specializările în limba engleză Business Administration şi Economics and Finance se solicită test de limba engleză (detalii mai jos)

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE A MEDIILOR

 1. Media generală de absolvire a liceului
 2. Nota de la proba scrisa de Limba și literatura română (bacalaureat)

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii care au obţinut premii, în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate..

Număr de locuri APROBATE SENATstudii universitare de licență

Nr. crt.

Grupuri de domenii, forma de învăţământ

Număr locuri  

Capacitatea de  şcolarizare

Buget

Cu taxă

TOTAL

1

Ştiinţe economice, Zi, Iaşi și Piatra Neamț

2315

700

650

1350

2

Ştiinţe economice, ID, Iaşi şi Piatra Neamţ

475

-

280

280

3

Ştiinţe administrative, Zi, Iaşi

200

150

50

200

4

Ştiinţe administrative, ID, Iaşi

100

-

50

50

T O T A L

3090

850

1030

1880

La finalul semestrului II se face repartizarea pe domenii de licenţă şi programe de studii, în funcţie de opţiunile studenţilor şi punctajul acumulat. La începutul fiecărui semestru (cu excepţia primului semestru din anul I) locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Formaţia minimă de studii pentru un program de licenţă este de 75 de studenţi. Dacă nu se constituie formaţia minimă, studenţii vor fi repartizaţi la următoarea opţiune, conform performanţelor obţinute în semestrul I.

DOMENII, FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domenii fundamentale de ştiinţă

Domenii de licenţă

Programe de studii

Forma de învăţământ

Ştiinţe
economice

Administrarea afacerilor

Business Administration

zi

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

zi

Cibernetică, Statistică şi Informatică economică

Informatică economică

zi

Statistică şi previziuni economice

zi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

zi, ID

Economie

Economics and Finance

zi

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

zi

Finanţe

Finanţe şi bănci

zi, ID

Management

Management

zi, ID

Marketing

Marketing

zi

Ştiinţe sociale

şi politice

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

zi, ID

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original) sau adeverinţă de absolvire avizată de Inspectoratul Şcolar
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, care specifice "apt pentru înscriere la concursul de admitere la facultate"; 
 • Diploma de licenţă sau diploma de absolvire (în original) pentru candidaţii absolvenţi care doresc obţină o a doua licenţă; adeverinţă din care rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • Copie simplă după Cartea de identitate.
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administration şi Economics and Finance.
  • Acesta trebuie fie eliberat de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2013 - 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).
  • Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere . Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi
  • Reveniți pe acest site pentru mai multe detalii (locație, oră exactă, posibilitate de a-l susține online)
  • Aveţi aici un model de test
  • Aveţi aici bibliografia

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA ATÂT PRIN DEPLASARE LA SEDIUL FEAA, CÂT ŞI ELECTRONIC (ONLINE). DETALII AICI

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • 250 RON,pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA
 • 200 RON, pentru înscrierea online
 • 125 RON, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

SCUTIRI DE TAXĂ DE ÎNSCRIERE - consultă PLIANTUL DE ADMITERE. Scutirea de taxa de înscriere se operează o singură dată, la facultatea (domeniul) unde s-au depus actele în original.

TAXE DE ŞCOLARIZARE (VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015/2016)

 • 3.000 RON/an – pentru învăţământ universitar, zi
 • 2.900 RON/an – pentru învăţământ universitar, ID

Studenţii cu taxă pot beneficia de burse în aceleaşi condiţii ca studenţii fără taxă, pe baza performanţelor şcolare obţinute sau după criterii sociale.

 

CONTACT-IAŞI

Telefon: 0232/201070; 0232/201589;0232/201419; 0232/201470; 0232/201588;0232/201626
Fax: 0232/217000
Adresa: Bd. Carol I, Nr. 22, Iași, 700505

CONTACT - PIATRA NEAMŢ

Tel./fax: 0233/228387
Adresa: Bd. Republicii, Nr. 17 (Casa Cărții), Piatra Neamț, 610005

ALTE INFORMAŢII

Web: http://www.feaa.uaic.ro/ro, https://www.facebook.com/FEAA.Iasi
E-mail: admitere2016@feaa.uaic.ro
Pliantul de admitere: click aici