Admitere licență

Admitere Septembrie 2014

Rezultatele sesiunii de admitere septembrie 2014, studii de licenţă, faza 2

Rezultatele sesiunii de admitere septembrie 2014, studii de licenţă, faza 1

 

 

 

***

A aparut Ghidul candidatului pentru sesiunea de admitere septembrie 2014

Situația înscrierilor - licenţă (valori cumulate pe zile)

    08.09 09.09 10.09
1. Științe economice

75       

    142  226
2. Științe administrative

25

44 62
  TOTAL

100

186 288

Numărul de locuri

***

 Rezultatele concursului de admitere la FEAA, studii de licenta, sesiunea iulie 2014

Pentru candidații care trec de pe locurile cu taxă pe cele bugetate, taxa se va restitui pe bază de planificare, după începerea anului universitar, respectiv 01.10.2014.

Cererile vor fi depuse la secretariat și vor fi centralizate și avizate la nivelul facultății. Ulterior, vor fi predate Directorului Financiar Contabil, în vederea restituirii sumelor.

 

Situatia inscrierilor FEAA - iulie 2014-valori cumulate pe zile

Forma 16.iul 17.iul 18.iul 19.iul 20-Jul 21-Jul
Stiinte economice 464 829 997 1044 1063 1155
Stiinte administrative 64 109 126 134 136 147
Business Administration 24 36 42 43 46 50
Economics and Finance 2 2 2 4 4 5
Stiinte Economice - Piatra Neamt 10 17 21 21 21 24
Stiinte economice - online 10 40 60 80 110 153
Stiinte administrative - online 2 5 7 8 10 18
Business Administration - online 2 4 5 5 6 9
Economics and Finance - online 0 1 2 2 2 2
TOTAL 578 1043 1262 1341 1398 1563

***

Click aici pentru a descărca GHIDUL CANDIDATULUI

Calendar admitere septembrie 2014

 • Înscrieri: 8 - 10 septembrie 2014
 • Selectarea candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 10 - 11 septembrie 2014
 • Depunerea contractelor de studii: 11 - 12 septembrie 2014

CONDIŢII DE ADMITERE
Media generală de la bacalaureat (100%).
La specializarea în limba engleză Business Administration se solicită test de limba engleză.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE A MEDIILOR
1. Media generală de absolvire a liceului
2. Nota de la proba scrisa de Limba și literatura română (bacalaureat)

PENTRU OLIMPICI

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii care au obţinut, în ultimii doi ani de studii liceale, premiul I, II sau III la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică, sau la concursul interjudetean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

Număr de locuri admitere septembrie 2014 – studii universitare de licență

Nr. crt.

Grupuri de domenii, forma de învăţământ

Număr locuri

Buget

Cu taxă

TOTAL

1

Ştiinţe economice, Zi,IAŞI

 

300

300

2

Ştiinţe administrative, Zi, IAŞI

40

20

60

3

Ştiinţe economice, ID, Iaşi, Piatra Neamt

 

150

150

4

Ştiinţe administrative, ID, IAŞI

 

40

40

T O T A L

40

510

550

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. Fișa de înscriere completată

 • LE (albă) – Științe Economice și Business Administration, români și cetățeni UE;
 • LA (galbenă) – Științe Administrative, români și cetățeni UE;
 • LET (albă) – Științe Economice Piatra Neamț.

2. Diploma de bacalaureat (sau Adeverință de absolvire în original doar pentru candidații care au absolvit liceul promoția 2014) și Foaia matricolă în original;
3. Certificatul de naștere, în copie legalizată;
4. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
5. Adeverință medicală tip pentru înscrierea la facultate (eliberată de medicul de familie / medicul de dispensar studenţesc/ medicul şcolar) care conţină VDRL (dar nu este necesară şi radiografie pulmonară);
6. Diploma de licență sau diploma de absolvire (în original) pentru candidații absolvenți, care doresc obțină o a doua licență;
7. Chitanța de plată a taxei de înscriere (casierie FEAA sau agenție BRD) / adeverința pentru scutirea taxei (dacă este cazul), cu ștampilă și semnătura directorului de la instituția școlară unde activează.
8. Certificat de competență lingvistică pentru specializarea Business Administration. Atestarea cunoștințelor de limbă engleză ale candidaților ce se înscriu la aceste linii de studii se poate realiza în două moduri:

 • fie prin susținerea unei probe de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima zi de admitere (8 septembrie 2014), ora 12.00. Testul se notează cu admis/respins, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi. Accesul în sala de testare se face pe baza cărții de identitate.
 • fie prin echivalarea probei de competență lingvistică pentru candidații care dețin următoarele certificate eliberate de instituții recunoscute de MEN, obținute în ultimii ani (2011 - 2014):
  • TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte;
  • TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte;
  • TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte;
  • IELTS – 5,5;
  • CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C.

9. 2 fotografii tip buletin de identitate.
10. Copie simplă după Cartea de identitate.

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA DOAR PRIN DEPLASARE LA SEDIUL FEAA

·         Pentru Științe Economice: sala B324 sau B325

·         Pentru Științe Administrative sau Business Administration: sala B310

Cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere.

ÎN CAZUL ÎNSCRIERII LA DOUĂ SAU MAI MULTE FACULTĂŢI

Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe programe de studii de licenţă vor depune actele originale la prima opţiune. La celelalte programe de studii documentele vor fi prezentate în copie legalizată, la care se adaugă copia autentificată de pe legitimaţia de admitere sau adeverinţa de înscriere la programul de studii unde s-au depus actele originale.

Taxa de înscriere

·      250 RON, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA

·      125 RON, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

 

 

Scutiri de taxă de înscriere

·      candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

·      candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi;

·      candidaţii care sunt orfani de ambii părinţi;

·      candidaţii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;

·      candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de către facultate;

·      candidaţii care sunt copii ai eroilor martiri ai Revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.

 

Scutirea de taxa de înscriere operează o singură dată, la facultatea (domeniul)
 unde s-au depus actele în original.

 

Taxe de şcolarizare (valabile în anul universitar  2014/2015)

·      3.000 RON/an – pentru învăţământ universitar, zi

·      2.900 RON/an – pentru învăţământ universitar, ID

 

Centre de studii

Iaşi

Ştiinţe economice. La repartizarea pe programe de studii, studenţii de la cursurile de zi pot opta pentru oricare din programele de studii. Studenţii înscrişi la ID pot fi repartizaţi pe programele de studii de la ID (Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci, Management).

Ştiinţe administrative, programul de studii Administraţie Publică.

Piatra Neamţ

Ştiinţe economice. La repartizarea pe programe de studii, studenţii de la ID pot opta pentru programele de studii ID organizate la Piatra Neamţ sau la Iaşi.

 

Obs. Pentru toate centrele de studii formaţia minimă de studii este de 75 studenţi. În cazul în care nu se constituie formaţia minimă de 75 studenţi, aceştia vor fi redistribuiţi, în funcţie de opţiuni şi performanţe, la celelalte centre de studii sau specializări.

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI

În perioada 11 – 12 septembrie, candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au următoarele obligaţii:

 • să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original (sau Adeverința de bacalaureat doar pentru candidații care au absolvit liceul promoția 2014);
 • să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea Regulamentului de admitere şi a Regulamentului activităţii didactice şi să o depună la dosarul de admitere;
 • să achite taxa de înmatriculare şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.

În perioada 11 – 12 septembrie, candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au următoarele obligaţii:

 • să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original (sau Adeverința de bacalaureat doar pentru candidații care au absolvit liceul promoția 2014);
 •