Admitere licență

 

 Rezultatele concursului de admitere la FEAA, studii de licenta, sesiunea iulie 2014

Pentru candidații care trec de pe locurile cu taxă pe cele bugetate, taxa se va restitui pe bază de planificare, după începerea anului universitar, respectiv 01.10.2014.

Cererile vor fi depuse la secretariat și vor fi centralizate și avizate la nivelul facultății. Ulterior, vor fi predate Directorului Financiar Contabil, în vederea restituirii sumelor.

 

Situatia inscrierilor FEAA - iulie 2014-valori cumulate pe zile

Forma 16.iul 17.iul 18.iul 19.iul 20-Jul 21-Jul
Stiinte economice 464 829 997 1044 1063 1155
Stiinte administrative 64 109 126 134 136 147
Business Administration 24 36 42 43 46 50
Economics and Finance 2 2 2 4 4 5
Stiinte Economice - Piatra Neamt 10 17 21 21 21 24
Stiinte economice - online 10 40 60 80 110 153
Stiinte administrative - online 2 5 7 8 10 18
Business Administration - online 2 4 5 5 6 9
Economics and Finance - online 0 1 2 2 2 2
TOTAL 578 1043 1262 1341 1398 1563

***

Click aici pentru a descărca GHIDUL CANDIDATULUI

Pentru toate formele de învăţământ (zi, ID) admiterea în anul I de studii de licenţă se organizează după următorul program:

 • Înscrieri: 16 - 21 iulie 2014
 • Selectarea candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 22 - 24 iulie 2014
 • Depunerea contractelor de studii: 24 - 30 iulie 2014

CONDIŢII DE ADMITERE
Media generală de la bacalaureat (100%).
La specializările în limba engleză – Business Administration şi Economics and Finance - se solicită test de limba engleză.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE A MEDIILOR
1. Media generală de absolvire a liceului
2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat)

PENTRU OLIMPICI
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii care au obţinut premii, în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.

 

DOMENII, FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT
(STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ)

Domenii fundamentale de ştiinţă

Domenii de licenţă

Programe de studii

Forma de învăţământ

Ştiinţe
economice

Administrarea afacerilor

Business Administration

zi

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

zi

Cibernetică, Statistică şi Informatică economică

Informatică economică

zi

Statistică şi previziuni economice

zi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

zi, ID

Economie

Economics and Finance**

zi

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

zi

Finanţe

Finanţe şi bănci

zi, ID

Management

Management

zi, ID

Marketing

Marketing

zi

Ştiinţe sociale

şi politice

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

zi, ID

 

* Linie de studii în limba engleză/ Bachelor Degree in Business Administration in English. For more information click here

**Linie de studii în limba engleză/Bachelor Degree in Economics and Finance in English. For more information  click here

OBSERVAŢII IMPORTANTE
La finalul semestrului II se face repartizarea pe domenii de licenţă şi programe de studii, în funcţie de opţiunile studenţilor şi punctajul acumulat. La începutul fiecărui semestru (cu excepţia primului semestru din anul I) locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Formaţia minimă de studii pentru un program de licenţă este de 75 de studenţi. Dacă nu se constituie formaţia minimă, studenţii vor fi repartizaţi la următoarea opţiune, conform performanţelor obţinute în semestrul I.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

1. Fișa de înscriere completată

 • LE (albă) – Științe Economice, Business Administration și Economics and Finance, români și cetățeni UE;
 • LA (galbenă) – Științe Administrative, români și cetățeni UE;
 • LET (albă) – Științe Economice Piatra Neamț.
 • fişa de înscriere online, dacă alegeţi acest mod de a înscrie

2. Diploma de bacalaureat sau Adeverință de absolvire în original pentru candidații care au absolvit liceul promoția 2014 și Foaia matricolă în original;
3. Certificatul de naștere, în copie legalizată;
4. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
5. Adeverință medicală tip pentru înscrierea la facultate (eliberată de medicul de familie / medicul de dispensar studenţesc/ medicul şcolar) care conţină VDRL (dar nu este necesară şi radiografie pulmonară);
6. Diploma de licență sau diploma de absolvire (în original) pentru candidații absolvenți, care doresc să obțină o a doua licență;
7. Chitanța de plată a taxei de înscriere (casierie FEAA sau agenție BRD) / adeverința pentru scutirea taxei (dacă este cazul), cu ștampilă și semnătura directorului de la instituția școlară unde activează.
8. Certificat de competență lingvistică pentru specializările Business Administration și Economics and Finance. Atestarea cunoștințelor de limbă engleză ale candidaților ce se înscriu la aceste linii de studii se poate realiza în două moduri:

 • fie prin susținerea unei probe de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima zi de admitere (16 iulie 2014), ora 15.00 sau în ultima zi de admitere (21 iulie 2014), ora 10.00, în sala B324 sau B325. Testul se notează cu admis/respins, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi. Accesul în sala de testare se face pe baza cărții de identitate.
 • fie prin echivalarea probei de competență lingvistică pentru candidații care dețin următoarele certificate eliberate de instituții recunoscute de MEN, obținute în ultimii ani (2011 - 2014):
  • TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte;
  • TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte;
  • TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte;
  • IELTS – 5,5;
  • CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C.

9. 2 fotografii tip buletin de identitate.
10. Copie simplă după Cartea de identitate.

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA ATÂT PRIN DEPLASARE LA SEDIUL FEAA, CÂT ŞI ELECTRONIC (ONLINE)
În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul http://inscriere.uaic.ro.

ÎN CAZUL ÎNSCRIERII LA DOUĂ SAU MAI MULTE FACULTĂŢI
Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe programe de studii de licenţă vor depune actele originale la prima opţiune. La celelalte programe de studii documentele vor fi prezentate în copie legalizată, la care se adaugă copia autentificată de pe legitimaţia de admitere sau adeverinţa de înscriere la programul de studii unde s-au depus actele originale.

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI

În termen de maxim 7 (şapte) zile de la afişarea primelor liste de rezultate, candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au următoarele obligaţii:

 • să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original;
 • să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea Regulamentului de admitere şi a Regulamentului activităţii didactice şi să o depună la dosarul de admitere;
 • să achite taxa de înmatriculare şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.

În acelaşi termen de maxim 7 (şapte) zile de la afişarea primelor liste de rezultate, candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au următoarele obligaţii:

 • să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original;
 • să semneze o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea Regulamentului de admitere şi a Regulamentului activităţii didactice şi să o depună la dosarul de admitere;
 • să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1 al anului universitar 2014/2015 şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere (candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare).

După expirarea termenului de 7 zile de la afişarea primelor liste de rezultate, candidaţii care nu au depus diploma de bacalaureat în original, nu au achitat taxele menţionate mai sus, nu au completat declaraţia pe proprie răspundere vor fi declaraţi respinşi. Locurile rămase libere vor fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere sau vor fi scoase la concurs într o nouă sesiune.
Candidaţii declaraţi admişi la una sau mai multe universităţi (facultăţi, programe de studii) au obligaţia să-şi precizeze