Admitere licență

 

Click aici pentru a descărca PLIANTUL DE ADMITERE

CALENDAR ADMITERE:

 • Înscrieri: 13-18 iulie 2015
 • Selectarea candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 19-21 iulie 2015
 • Depunerea contractelor de studii: 20-24 iulie 2015

CONDIŢII DE ADMITERE

 • Media generală de la bacalaureat (100%).
 • La specializările în limba engleză Business Administration şi Economics and Finance se solicită test de limba engleză.

CRITERII DE DEPARTAJARE ÎN CAZ DE EGALITATE A MEDIILOR

 1. Media generală de absolvire a liceului
 2. Nota de la proba scrisa de Limba și literatura română (bacalaureat)

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii care au obţinut premii, în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate..

Număr de locuri PROPUSEstudii universitare de licență

Nr. crt.

Grupuri de domenii, forma de învăţământ

Număr locuri  

Capacitatea de  şcolarizare

Buget

Cu taxă

TOTAL

1

Ştiinţe economice, Zi, Iaşi şi Piatra Neamţ

2240

700

650

1350

2

Ştiinţe economice, ID, Iaşi şi Piatra Neamţ

450

-

280

280

3

Ştiinţe administrative, Zi, Iaşi

300

150

50

200

4

Ştiinţe administrative, ID, Iaşi

150

-

50

50

T O T A L

3140

850

1030

1880

La finalul semestrului II se face repartizarea pe domenii de licenţă şi programe de studii, în funcţie de opţiunile studenţilor şi punctajul acumulat. La începutul fiecărui semestru (cu excepţia primului semestru din anul I) locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Formaţia minimă de studii pentru un program de licenţă este de 75 de studenţi. Dacă nu se constituie formaţia minimă, studenţii vor fi repartizaţi la următoarea opţiune, conform performanţelor obţinute în semestrul I.

DOMENII, FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Domenii fundamentale de ştiinţă

Domenii de licenţă

Programe de studii

Forma de învăţământ

Ştiinţe
economice

Administrarea afacerilor

Business Administration

zi

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

zi

Cibernetică, Statistică şi Informatică economică

Informatică economică

zi

Statistică şi previziuni economice

zi

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

zi, ID

Economie

Economics and Finance

zi

Economie şi afaceri internaţionale

Economie şi afaceri internaţionale

zi

Finanţe

Finanţe şi bănci

zi, ID

Management

Management

zi, ID

Marketing

Marketing

zi

Ştiinţe sociale

şi politice

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

zi, ID

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, care cuprindă: examenul clinic, adeverinţa de boli cronice, analize medicale: VDRL, auscultaţia pulmonară efectuată de medicul de familie/ medicul de dispensar studenţesc/ medicul şcolar (nu este necesară radiografia pulmonară);
 • Diploma de licenţă sau diploma de absolvire (în original) pentru candidaţii absolvenţi care doresc obţină o a doua licenţă; adeverinţă din care rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administration şi Economics and Finance. Acesta trebuie fie eliberat de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2012 - 2015): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C).Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în prima şi ultima zi de admitere (iulie 2015). Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi.
 • Copie simplă după Cartea de identitate.
   

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA ATÂT PRIN DEPLASARE LA SEDIUL FEAA, CÂT ŞI ELECTRONIC (ONLINE)

În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate conform instrucţiunilor de pe site-ul http://inscriere.uaic.ro

ÎN CAZUL ÎNSCRIERII LA DOUĂ SAU MAI MULTE FACULTĂŢI

Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe programe de studii de licenţă vor depune actele originale la prima opţiune. La celelalte programe de studii documentele vor fi prezentate în copie legalizată, la care se adaugă copia autentificată de pe legitimaţia de admitere sau adeverinţa de înscriere la programul de studii unde s-au depus actele originale.

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • 250 RON,pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA
 • 200 RON, pentru înscrierea online
 • 125 RON, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

Scutiri de taxă de înscriere-vezi detalii în pliantul de admitere.

Scutirea de taxa de înscriere operează o singură dată, la facultatea (domeniul) unde s-au depus actele în original.

TAXE DE ŞCOLARIZARE (valabile în anul universitar 2015/2016)

 • 3.000 RON/an – pentru învăţământ universitar, zi
 • 2.900 RON/an – pentru învăţământ universitar, ID

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI

În termen de 7 (şapte) zile de la afişarea primelor liste de rezultate, candidaţii declaraţi admişi au următoarele obligaţii:

 • depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original;
 • semneze o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă şi a Regulamentului studiilor universitare de licență şi o depună la dosarul de admitere;
 • Candidaţii pe locuri subvenţionate trebuie achite taxa de înmatriculare şi prezinte chitanţa comisiei de admitere.
 • Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă trebuie achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1 al anului universitar 2015/2016 şi prezinte chitanţa comisiei de admitere (taxa de înmatriculare este inclusă în taxa de şcolarizare)

Candidaţii care nu respectă aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi după expirarea termenului de 7 zileLocurile rămase libere vor fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, de următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere sau vor fi scoase la concurs într o nouă sesiune.

Candidaţii declaraţi admişi la una sau mai multe universităţi (facultăţi, programe de studii) au obligaţia să-şi precizeze opţiunea pentru programul de studii pe care îl vor urma în termen de 7 (şapte) zile de la afişarea rezultatelor, prezentând la secretariatul facultăţii dosarul cu actele în original, în caz contrar vor fi declaraţi respinşi.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: descarcă Pliantul de admitere

CONTACT -  Secretariat admitere FEAA: admitere2015@feaa.uaic.ro

CONTACT - Iaşi
Telefon: 0232/201070; 0232/201589; 0232/201419; 0232/201470; 0232/201588; 0232/201626
Fax: 0232/217000
Adresa: Bd. Carol I, Nr. 22, Iași, 700505

CONTACT - Piatra Neamţ
Tel./fax: 0233/228387
Adresa: Bd. Republicii, Nr. 17 (Casa Cărții), Piatra Neamț, 610005