Admiterea românilor de pretutindeni și Diaspora

ADMITEREA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI – ACTE NECESARE ÎNSCRIERII

• Fişă de înscriere;
• Original* şi copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;
• Original* şi copie după certificatului de naştere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
• Original* şi copie după paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;
• Original* şi copie certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională;
• Declaraţie pe proprie răspundere, pe baza voinţei liber exprimate, de asumare a identităţii culturale române, potrivit legislaţiei în vigoare, cu excepţia candidaţilor din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinţi sunt, conform certificatului de naştere al candidatului, aparţinători ai filonului lingvistic şi cultural românesc;
• Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverinţa (pentru absolvenţii anului curent) de promovare a examenelor naţionale de absolvire a învăţământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională);
• Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională);
• Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
• 3 fotografii 3×4 cm;
• Chitanţa de plată a taxei de înscriere (I7. La înscriere, candidaţii achită o taxă pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în cuantum de 75 lei. Sunt exceptaţi de la această plată candidaţii care se înscriu la Extensiuni şi on-line. Taxa de înscriere nu se restituie.)
• Candidaţii români de pretutindeni care au studii în altă ţară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diploma de bacalaureat, adeverinţa de echivalare eliberată de Ministerul de resort din ţara de domiciliu.

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi documentele originale.

În funcţie de ţara de provenienţă a candidaţilor vor fi cerute documente specifice.


Situatia inscrierilor LICENȚĂ FEAA – iulie 2017
Situatia inscrierilor MASTER FEAA – iulie 2017

Documente utile:

Anexa 1 si 5 Locuri aprobate Licenta + Master Iunie 2017 RM
Anexa 2 RM Fisa Inscriere Licenta 2017
Anexa 3 Declaratie Apartenenta
Anexa 4 Lista Diplome
Anexa 6 RM Fisa Inscriere Master 2017
Anexa 7 Formular Confirmare Loc
Precizari privind Admiterea candidatilor romani de pretutindeni