Admitere Doctorat

Şcoala Doctorală de Economie şi Administrarea Afacerilor (SDEAA) organizează admitere pentru anulul universitar 2017/2018

Detalii complete pe doctorat.feaa.uaic.ro

Calendar admitere:

 • Inscrierea candidatilor (depunere dosare)
 • Selecția candidaților (probe de concurs)
 • Afișarea rezultatelor

Probe de concurs:

 1. Proiect de cercetare (50%);
 2. Interviu (50%).

EVALUAREA PROIECTULUI DE CERCETARE (50%):

Propunerea de cercetare a candidatului include următoarele aspecte:

 1. Introducere – background şi motivaţia cercetării, cunoştinţe necesare, utilitate ştiinţifică şi/ sau economică a cercetării;
 2. Teza de doctorat propusă – tema, întrebarea/ problema principală a cercetării, în strânsă legătură cu starea actuală a cunoaşterii în domeniul respectiv;
 3. Obiective – ce îşi propune candidatul, rezultate aşteptate şi contribuţie separată la dezvoltarea domeniului;
 4. Metodologie – ce metode şi tehnici vor fi utilizate, aspecte interdisciplinare etc.;
 5. Referinţe bibliografice;
 6. Rezultate anterioare.

INTERVIU (50%):

Constă în prezentarea rezultatelor științifice și a proiectului de cercetare doctorală, comisiei de specialitate. Proiectul trebuie să fie construit pe tematicile/ direcţiile de cercetare din domeniului pe care se candidează.

Dosarul de înscriere la admitere va conține:

 • fișa de înscriere tip în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
  curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • 3 fotografii tip buletin;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 • dosar tip plic – culoare alba;
 • PROIECTUL DE CERCETARE, format print cât și format electronic, fișier tip doc, pe CD.

NOTĂ: La înscriere dosarele trebuie să cuprindă toate actele solicitate!

Inscrierea candidatilor se face la Secretariatul Școlii :

Corp R al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iasi
Str. Lapusneanu nr. 14, Etaj 4, birou 424
Telefon: 0232/201744

Contact Admitere